Župe

Sutlanska Poljana
Sv. Ana
Župnik:preč. Milan Juranić, upravlja iz župe Zagorska Sela
Adresa:Sutlanska Poljana 51, 49296 Zagorska Sela
Telefon:049 510 207
E-adresa:zupa.spoljana@zg-nadbiskupija.hr
Internetska adresa:www.zupa-zagorska-sela.com

Ukratko o povijesti župe
 
Župu Sutlanska Poljana osnovao je zagrebački biskup Maksimilijan Vrhovac tako da je desetak sela odcijepio od župe Zagorska Sela, a kapelu sv. Ane uzdigao u župnu crkvu. Prvog župnika župa dobiva 1811. godine. Župi pripadaju dvije kapele; Marije Magdalene u Košničkom Humu i sv. Martina u Bojačnom.

Kako je u župu spadao i Veliki Tabor župnici su ostali u dvorskoj kapeli sve do 1904. godine kada dvor kupuje poznati hrvatski slikar Oton Iveković. Glavni oltar sv. Ane kakav je danas nabavljen je 1911. kao i oltar sv. Florijana u pokrajnjoj kapeli. Djevojke su 1904. za svoj novac nabavile procesijski kip Majke Božje koji i danas postoji. Kako se župa nalazi uz samu Sutlu, a zapošljavalo se uglavnom u Sloveniji, stanovništvo se toliko osulo da župa danas broji jedva 430 duša dok je 1905. godine u župi bilo 324 potvrđenika.
 
U župi se nalaze kapela Marije Magdalene i kapela sv. Martina
 
Kapela Marije Magdalene u Košničkom Humu nalazi se na brežuljku ponad Velikog Tabora okružena vinogradima i voćnjacima. Prvi puta se spominje u kanonskim vizitacijama 1687. U crkvi je kasnobarokni oltar Marije Magdalene te dva pokrajna oltara sv. Antuna Padovanskog i sv. Vida. Orgulje su iz župne crkve sv. Ane. Izvana je oslikana. Oslik se sačuvao s južne strane pročelja crkve te s južne i zapadne strane tornja. Dominantni su ukrasni elementi tordiranih stupova sa stiliziranim opletom vinove lize.
 
Kapela svetog Martina sunča se okružena vinogradima i klijetima na visini 375m. (podno samog vrha Špičaka na kojemu se nalazi kasnobrončano nalazište s najvećom nekropolom kod nas). Kako je sv. Martin od 11. do 13. st. u zapadnoj Panoniji najčešći zaštitnik, prema mišljenju eminentne povjesničarke umjetnosti A. Horvat, postojanje kapele sv. Martina treba smjestiti u sam srednji vijek. Kako je kapela pregrađivana i dograđivana njezinu izgradnju možemo pratiti dijelom iz vremena prije 17. st. Kapela ima zvonik piramidalnog završetka pokriven šindrom, dok su pročelja oslikana. Crkva ima tri oltara; glavni sv. Martina te dva pokrajna sv. Antuna i sv. Uršule.

Na nedjelju nakon blagdana sv. Martina 11. studenog slavi se Martinjsko proštenje te zahvalnica župe Sutlanska Poljana kada iz cijelog kraja hodočaste vjernici. Nakon mise mladi pripreme zabavni program, a onda se nastavi slavlje po obližnjim klijetima duboko u noć.


Za svećenike

Kontakt

Zagrebačka nadbiskupija
Tiskovni ured

Kaptol 31, 10 000 Zagreb
Tel/ fax: 01/4894 878
Mob: 099/ 4894 878
tiskovni@zg-nadbiskupija.hr