HR

Katedrala

Zbor prebendara Prvostolne crkve zagrebačke

Zbor prebendara Prvostolne crkve zagrebačke utemeljen je 1269. godine, u vrijeme zagrebačkog biskupa Timoteja (1263.-1287.). Sâm početak nastanka Zbora prebendara seže još u vrijeme biskupa Stjepana II. Babonića (1225.-1247.), kad su se za bogoslužne obrede u zagrebačkoj katedrali kao pomoć uzimali svećenici koji nisu bili kanonici. Molbu za osnutak Zbora prebendara kod pape Klementa V. podupro je kralj Bela IV. te nadbiskupi, ostrogonski Filip i kaločki Stjepan.

Prvim Statutom Zbora prebendara smatra se devet poglavlja (od 36. do 44.) koja se odnose na prebendare, a nalaze se u najstarijim kaptolskim Statutima iz 1333. godine (Liber acclavatus) u kojima se spominje dvanaest prebendarskih mjesta, a koja su tijekom 14. stoljeća povećana na dvadeset i sedam.

Prve samostalne statute prebendari su sastavili 1468. godine. Njima su 1692. godine dodana još dva poglavlja. Ti statuti bili su na snazi do 1794. godine, kad je zagrebački biskup Maksimilijan Vrhovac dokinuo stari »zagrebački obred«, preuredio liturgijske knjige i druge funkcije u katedrali te sastavio nove statute Zbora prebendara.

Godine 1800. biskup Maksimilijan Vrhovac donio je nove, izmijenjene statute, koji ostaju na snazi sve do 1925. godine, kada zagrebački nadbiskup Antun Bauer donosi statute usklađene sa Zakonikom kanonskog prava iz 1917. godine.

Nakon Drugog svjetskog rata (zbog oduzimanja crkvenih dobara za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine), a posebno nakon Drugog vatikanskog koncila (1962.-1965.) i stupanja na snagu novog Zakonika kanonskoga prava iz 1983. godine,  statuti iz 1925. godine zahtijevali su usklađivanje s koncilskim smjernicama i novim kanonskim propisima. Stoga je zagrebački nadbiskup kardinal Franjo Kuharić 12. veljače 1987. godine odobrio nove statute, koji su stupili na snagu 15. veljače 1987. godine.

Kako bi poslanje i djelovanje Zbora prebendara bilo u skladu s važećim Zakonikom kanonskoga prava, osobito kann. 503-510, te s Ugovorima između Svete Stolice i Republike Hrvatske, Odredbama o novom financijskom sustavu Hrvatske biskupske konferencije, propozicijama Druge sinode Zagrebačke nadbiskupije kao i sa sadašnjim liturgijskim i pastoralnim potrebama u zagrebačkoj katedrali, nadbiskup zagrebački kardinal Josip Bozanić odobrio je novi Statut Zbora prebendara Prvostolne crkve zagrebačke 14. rujna 2019. godine, nakon što ga je prethodno pregledala Kongregacija za kler.

Izvor: Šematizam Zagrebačke nadbiskupije 2023.
 
 
Članovi Zbora prebendara:
  • preč. Denis BARIĆ - dekan, izv. prof. na KBF-u
  • preč. Josip ŠIMUNOVIĆ - vicedekan, dekan KBF-a
  • preč. Konrad ŽIŽEK - ekonom
  • preč. Ivan ŠTENGL - cenzor

UPRAVA ZBORA PREBENDARA
Adresa: Nova Ves 3, 10000 Zagreb
Telefon: +385 1 4870 515
E-mail: prebendari@zbor-prebendara-pcz.hr
Ispišite stranicu: