HR

Crkve i crkveni objekti oštećeni u potresima

Izvještaj o šteti nakon potresa u župi sv. Nikole u Jastrebarskom

Unutrašnjost crkve sv. Nikole biskupa nakon potresa
 
U župi sv. Nikole biskupa u Jastrebarskom nakon potresa 22. ožujka 2020. godine najteže je stradala kapela sv. Duha, dok su župna kuća, župna crkve te kapela sv. Emerika pretrpjele manja oštećenja.

U župnoj crkvi sv. Nikole uslijed potresa nastale su pukotine na nosivim elementima, no one nisu značajne te nemaju bitan utjecaj na postojeću mehaničku otpornost i stabilnost građevine. Nastale su pukotine i na zidovima i stupovima na koje se oslanjaju lukovi te su napukli svodovi i rubni vijenac tornja zvonika.
 
Pukotina u crkvi sv. Nikole biskupa
 
U župnoj kući uočene su pukotine na nosivim i nenosivim elementima građevine. Pukotine na nosivim elementima ne utječu bitno na stabilnost objekta. Napuknuća na spoju zidova i stropova nastala su samo u žbuci na spoju stropa i zida. Na pregradnim zidovima te na nadvojima iznad vratiju u zidanim lukovima također su se pojavile pukotine.

U kapeli sv. Emerika nastale su pukotine u nosivim zidovima i lukovima, no one nemaju bitnog utjecaja na mehaničku otpornost i stabilnost građevine, koja je sigurna za daljnju upotrebu. Kapela sv. Duha uslijed potresa zadobila je dugačke i duboke pukotine u svim zidovima i lukovima. Oštećenja su značajna te ona nije sigurna za daljnju uporabu.

Unutrašnjost kapele sv. Duha nakon potresa

Nakon potresa 29. prosinca župna crkva nije sigurna za korištenje zbog napuknute lučne grede iznad ulaza koja je izgubila svojstvo nosivosti, čime građevina nije statički sigurna. Najveća oštećenja su se dogodila uz kor (orgulje) gdje je lučna nosiva greda uz vanjski zapadni nosivi zid značajno napukla. Nedostatak vlačne čelične zatege koja povezuje pete lučne grede učinio je konstrukciju slabijom i došlo je do velikog oštećenja. Zid iza orgulja se odvojio od napukle lučne grede. Greda je toliko oštećena da je nosivost i stabilnost umanjena, gotovo nepostojeća.

Na župnom dvoru vrh zabatnog zida se urušio, što je vidljivo po nedostatku nekoliko cigli i žbuke. Po unutarnjim zidovima i lučnim svodovima pojavile su se manje pukotine. Lučni svodovi stubišta napukli su po sredini, ali u manjoj mjeri. Uz oštećenja obloge nosivih i pregradnih zidova, sve pukotine su površinske.
 
Ispišite stranicu: