HR

Crkve i crkveni objekti oštećeni u potresima

U potresu oštećena crkva sv. Franje Ksaverskog u Zagrebu


Župna crkva sv. Franje Ksaverskog na zagrebačkom Ksaveru u potresu 22. ožujka pretrpjela je znatna oštećenja, ponajprije na kupoli i stropu nad glavnim brodom crkve. Ondje se na više mjesta mogu vidjeti dugačke i široke pukotine, posebno na mjestima u kojima se bočni zidovi glavnoga broda spajaju sa stropom.Velike pukotine vidljive su i iznad kora. Prednje pročelje crkve zajedno s korom ima tendenciju odvajanja od korpusa crkve. Nastale su pukotine na spoju prednjeg pročelja i bočnih zidova.Cijelo je pročelje pomaknuto prema padini, dok gornji dio malo visi prema parku. Posebno kritičnim čini se dio iznad glavnog razdijelnog vijenca, odnosno zabat krovišta, koji izvana pokazuje opasne pukotine na kritičnim mjestima spoja.Moguće je da je došlo do razgradnje vezivnog materijala tog inače osjetljivog konstruktivnog dijela, koji statički djeluje kao slobodnostojeći zid. Pretpostavlja se da dio krovne konstrukcije pridržava taj dio i sprječava dalji odmak i odvajanje od glavnoga korpusa zgrada.Na kupolastim svodovima crkve nastale su unakrsne i koncentrične pukotine. Oštećena su i bočna pročelja, na što upućuju velike pukotine na prozorskim otvorima. Na zapadnom pročelju otpao je dio krovnog vijenca, a zbog potresa moguće je padanje žbuke i opeke. Prostorije samostana prošle su bez većih oštećenja. (izvještaj župnika dopunjen tekstom Marina Ercega)
Ispišite stranicu: