Važnija izdanja

A) knjige (iz liturgijske struke):

1. Dona, munera, sancta sacrificia - in omnibus... facere digneris. Dinamismi pneumatologici del Canone Romano. Ricerca e proposta per una rilettura teologico-liturgica, Excerptum ex Dissertatione ad Doctoratum Sacrae Liturgiae assequendum in Pontificio Instituto Liturgico, Pontificium Athenaeum Anselmianum – Pontificium Istitutum Liturgicum, Thesis ad Lauream n. 251, Roma 1998.

2. O slavlju sakramenta pomirenja, Hrvatski institut za liturgijski pastoral, Zadar 2000.

3. Per signa sensibilia. Liturgijski simbolički govor, "Glas Koncila", Zagreb 2004.; CIP – Katalogizacija u publikaciji Nacionalna i sveučilišna knjižnica – Zagreb: UDK 264-01; ISBN 953-6258-87-0)

4. Zagrebački pontifikal MR 124 (Metropolitanska knjižnica u Zagrebu, MR 124). Diplomatičko izdanje rukopisa i prikaz liturgijskoga ozračja (= Monumenta liturgica ecclesiae Zagrebiensis – Bogoslužni spomenici Zagrebačke crkve, Konjiga 1), Društvo za povjesnicu Zagrebačke nadbiskupije "Tkalčić", Zagreb 2005., 609 str. 5. Ante Crnčević – Ivan Šaško, Na vrelu liturgije. Teološka polazišta za novost slavljenja i življenja vjere, Hrvatski institut za liturgijski pastoral pri HBK, Zagreb 2009., 680 str.

B) Interna skripta za studente KBF-a:

a. Otajstva pristupa kršćanstvu. Ocrt za predavanja i dodatak predavanjima, ad usum internum, Zagreb 1998.;

b. Proseminar: izabrane teme iz liturgike. Crtice iz metodologije, ad usum internum, Zagreb 1999.;

c. Liturgijski prostor kroz povijest i danas, ad usum internum, Zagreb 2002.

d. Liturgijska glazba. Liturgijsko-teološki pristup, ad usum internum, Zagreb 2003.

C) Članci (izbor):

1. "Emissio gratiae ili effusio virtutis Spiritus Sancti u slavlju ženidbe. Pneumatologija kao sakramentalna sinkleza u molitvama nad mladencima", u: Obnovljeni Život 48 (1993.) 32-54.

2. "Potvrda (confirmatio) kao ekleziološko suoblikovanje (conformatio). Analiza slavljene Riječi prema OC 62 (OLM 762). Jedno novozavjetno čitanje: Dj 8,1-4.14-17", u: Bogoslovska smotra 65 (1995.) 237-256.

3. "Ritualnost kod današnje mladeži. 'Religija bez Boga' u 'obrednosti bez reda' kao pozitivno pitanje kršćanskoj liturgiji?", u. Bogoslovska smotra 68 (1998.) 127-153

4. "Liturgija kao odgovor na izazove današnjice. Liturgijske okosnice kao prolegomena za šire promišljanje", u: Riječki teološki časopis 6 (1998.) 223-246

5. "Dar Duha za život po Duhu. Jedno liturgijsko čitanje pneumatologije", u: N. Hohnjec (prir.), Duh Sveti - počelo kršćanskog života i djelovanja, Kršćanska sadašnjost, Zagreb 1999., 35-52.

6. "Svrsishodno korištenje medija u naviještanju", u: Bogoslovska smotra 70 (2000.) br. 3-4, 681-701.

7. "Bitne odrednice simboličkoga govora u stvaranju liturgijskoga prostora", u: Služba Božja 41 (2001.) 3, 177-198

8. "Obilježja liturgijske mistagogije", u: J. Klarić (prir.), Zbornik radova: Liturgijska mistagogija - stari put trajne obnove (Die liturgische Mystagogie – ein alter Weg der permanenten Erneuerung). Pastorale Jahrestagung, Untermarchtal, 8 -11. 10. 2001, [Niz/Reihe: Diaspora croatica], Frankfurt am Main, 2002. str. 43-60 (njemački prijevod sadržan u istoj knjizi: Merkmale der liturgischen Mystagogie, str. 145-167). "Liturgijska mistagogija i izazovi suvremene komunikacije", u: u: J. Klarić (prir.), Zbornik radova: Liturgijska mistagogija - stari put trajne obnove (Die liturgische Mystagogie – ein alter Weg der permanenten Erneuerung). Pastorale Jahrestagung, Untermarchtal, 8 -11. 10. 2001, [Niz/Reihe: Diaspora croatica], Frankfurt am Main, 2002., str. 61-73. (njemački prijevod sadržan u istoj knjizi: Die liturgische Mystagogie und die Herausforderungen der modernen Kommunikation, str. 169-195).

9. "Križni put, kalvarije i velikotjedne procesije kao liturgijski i paraliturgijski čin", u: J. ČIKEŠ (ur.), Muka kao nepresušno nadahnuće kulture. Passion une source inépuisable de l'inspiration en culture, Zbornik radova 3. međunarodnog znanstvenog simpozija, Krk, 25. – 28. travnja 2002., Udruga Pasionska baština, Zagreb 2003., str. 107-128.

10. "Kardinal Franjo Šeper i konstitucija Sacrosanctum Concilium", u zborniku: Željko Tanjić (prir.), Veritatem facientes in caritate. Zbornik radova Međunarodnoga simpozija o kardinalu Franji Šeperu povodom 20. obljetnice smrti (Zagreb, 7.-8. studenoga 2001.; Rim, 29.-30. studenoga 2001.), Nadbiskupski duhovni stol, Zagreb 2003., str. 142-158.

11. "Liturgijski spomen(čin) i pročišćenje spomena", u: B. VULETA – R. ANIĆ – I. MILANOVIĆ LITRE (prir.), Kršćanstvo i pamćenje. Kršćansko pamćenje i oslobođenje od zlopamćenje, [Zbornik radova s međunarodnoga simpozija, Trogir 15.-17. svibnja 2003., Franjevački institut za kulturu mira – Caritas], Split – Zagreb 2003., str. 155-174.

12. "Suvremena liturgijska teologija: znak i obredno uzbiljenje otajstva", u: Diacovensia 11 (2003.) 9-32.

13. "Praeparatio donorum i molitve super oblata. Raznolikost terminologije kao okvir za raspravu o euharistijskoj žrtvi i prinošenju", u: Bogoslovska smotra (2004.) 807-840.

14. "Liturgijski identitet Sakramentara iz Zagreba (Metropolitanska knjižnica u Zagrebu: MR 126 – tzv. 'Sacramentarium sanctae Margaretae'). Istraživanje na temelju molitava korizmenoga vremena", u: Croatica christiana periodica 55 (2005.) 7-41.

15. "Novac i kršćanski obred: proturječje isplativoga i milosnoga", u: I. KOPREK (ur.), Religije i novac. Zbornik radova međunarodnog simpozija održanog u Zagrebu 11. prosinca 2004. (Biblioteka "Religijski niz", knjiga 8), Filiozofsko-teološki institut Družbe Isusove, Zagreb 2005., str. 197-213.

16. "Liturgijsko ruho i posuđe: značenje za oblikovanje crkvene likovne svijesti. Elementi za kriteriologiju 'liturgijskih umjetnosti'", u: Bogoslovska smotra 74 (2004.), br. 4, 1135-1168.

17. "Kršćanska liturgija i žrtva – povijesnost i obrednost. Poseban osvrt na euharistijsko slavlje", u: JOZO ČIKEŠ (ur.), Muka kao nepresušno nadahnuće kulture. Vukovar kao paradigma muke (Passion une source inépuisble de l'inspiration en culture. Vukovar – paradigme de la passion), Zbornik radova 4. međunarodnog znanstvenog simpozija u Vukovaru, 23. travnja 2004., Udruga Pasionska baština, Zagreb 2005., str. 341-364.

18. "Liturgija i govor o Bogu. (Ne)razumijevanje simboličko-mistagoškoga", u: N. A. Ančić – N. Bižaca, Govor o Bogu jučer i danas. Zbornik radova međunarodnoga znanstvenog skupa (Split , 21.-22. listopada 2004.), Crkva u svijetu, Split 2005., str. 229-251.

19. "Odnos liturgije i kazališta: teološko-liturgijski oris temeljnih elemenata", u: N. A. Ančić (prir.), Na granicama riječi. Zbornik u čast mons. Drage Šimundže, Crkva u svijetu, Split 2005., str. 129-154.

20. "Dinamismi pneumatologici. Una proposta di lettura dell'eredita teologico-liturgica di A. M. Triacca. 'Teologia dei prefissi': da 'cum' verso 'ex' nella forza del 're'", u: E. Carr, [ur.], 'Spiritus spiritalia nobis dona potenter infundit': a proposito di tematiche liturgico-pneumatologiche; studi in onore di Achille M. Triacca (= Studia Anselmiana, 139; Analecta liturgica; 25), Centro Studi S. Anselmo, Roma 2005. (IX, 608 str.), str. 465-494.

21. ?uro Zalar, Ivan Šaško and Gordan Črpić, "Croatia: Religious and pragmatic", u: Hans-Georg Ziebertz, William K Kay (ur.), Youth in Europe II. An international empirical Study about Religiosity (With a preface by Cardinal Josip Bozanic, Vice-President of the European Bishops’ Conference) (= International Practical Theology, 4), LIT, Münster/Hamburg/London 2006., str. 192-214.

22. "Povijesno-umjetničko i bogoslužno vrjednovanje obnove prvostolnice, osobito s obzirom na udio Ivana Krstitelja Tkalčića u toj obnovi", u: STJEPAN RAZUM (ur.), Život i djela Ivana Krstitelja Tkalčića. Zbornik radova znanstvenoga skupa o 100. obljetnici smrti Ivana Krstitelja Tkalčića "Život i djela Ivana Krstitelja Tkalčića, Zagreb, 24. svibnja 2005., Društvo za povjesnicu Zagrebačke nadbiskupije "Tkalčić" (Radovi, Knjiga 8), Zagreb 2006., str. 287-313.

23. "Liturgija mučenika u ranome kršćanstvu", u: J. Krpeljević – I. Žuljević (ur.), U služenju Božjemu narodu. Zbornik radova u čast msgr. dr. Antuna Škvorčevića, prvoga požeškog biskupa prigodom 60. obljetnice života, 35. obljetnice svećeništva i 10. obljetnice biskupstva, Biskupski ordinarijat, Požega 2007., str. 265-285.

24. "Naglasci u liturgijskim dokumentima i u liturgijskim slavljima tijekom pontifikata pape Ivana Pavla II.", u: I. Sabotič, Ž. Tanjić, G. Črpić (ur.), Ivan Pavao II. Poslanje i djelovanje. Zbornik radova sa simpozija održanog u Zagrebu, 24. lipnja 2005. godine, Glas Koncila – Institut društvenih znanosti Ivo Pilar – Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu – Centar za promicanje socijalnog nauka Crkve HBK, Zagreb 2007., str. 253-273.

D) Poetski i esejistički napisi (izbor):

1. Rimski psalterij (zbirka pjesama), Zagreb 1997.

2. Rim – mali vodič za hodočasnike i znatiželjnike, Glas Koncila, Zagreb 2003.

3. Sumnja kao krepost. Dijalog teologije i umjetnosti. Razgovor teologa Ivana Šaška i slikara Dimitrija Popovića (prir. F. Prcela i V. Kusin), Zagreb 2003.

4. Križni put. Povijest Božje sućuti i traženje ljudskoga zajedništva (ilustracije: Pavica Pirc), "Glas Koncila", Zagreb 2004.

5. Put svjetla. "Hodimo u novosti života, (ilustracije: Pavica Pirc), "Glas Koncila", Zagreb 2004.

6. Pred vitrajima u crkvi sv. Josipa (pjesnička razmatranja nad skicama za vitraje akademskoga slikara Branimira Dorotića u župnoj crkvi sv. Josipa na zagrebačkoj Trešnjevci), Župa sv. Josipa, Zagreb 2004.

7. popratni tekst uz objavljene korizmene gregorijanske napjeve na CD-u: "Christus factus est pro nobis", (izvođač: vokalni ansambl 'Vox cordis') (2004.);

8. meditativno-esejistički napis: "Tri (protu)riječi Božića" (2003.);

9. esejistički napis o zbirci pjesama pape Ivana Pavla II. Rimski triptih: "Triptih u viđenju Pape na tri praga" (2003.);

10. esejistički tekstovi vezani uz Papine pohode Hrvatskoj: "Neuokvirene slike beatifikacije kardinala Alojzija Stepinca" (1999.) i "Treća ploča Papina hrvatskoga triptiha" (2003.).

11. Homiletski napisi u: A. Crnčević (ur.), Povede ih na goru. Biblijska razmišljanja za liturgijsku godinu A, Hrvatski institut za liturgijski pastoral (HILP), Zagreb 2007.; Obasja ih svjetlom. Biblijska razmišljanja za liturgijsku godinu B, HILP, Zagreb 2008.; Siđoše s gore. Biblijska razmišljanja za liturgijsku godinu C, HILP, Zagreb 2009.

E) Prevođenje i priređivanje (izbor):

A) PREVEO:

1. preveo: IVAN PAVAO II., Apostolska pobudnica "Pastores dabo vobis", preveo zajedno s I. Ćurićem, Nadbiskupski duhovni stol – 'Glas Koncila', Zagreb 1995.;

2. preveo: Sakrament pokore. Sedam govora i jedno apostolsko pismo Ivana Pavla II., (=Dokumenti 109), Kršćanska sadašnjost, Zagreb 1997.;

3. preveo: TOMÁŠ ŠPIDLÍK, Poznaješ li Duha Svetoga? (naslov izvornika: Conosci lo Spirito? Strumenti per il Giubileo 2., Lipa Srl, Roma 1997), objavljeno unutar autorove trilogije: Vjerujem u Trojednoga Boga, Glas Koncila, Zagreb 1999.;

4. preveo i pripremio: Abbá! Oče! priručnik za liturgijska slavlja u godini Boga Oca, Glas Koncila, Zagreb 1999.; preveo: Kalendar Svete godine 2000., Središnji odbor za Veliki jubilej 2000. godine - za potrebe Hrvatske biskupske konferencije;

5. teološki lektorirao prijevod: Prema Velikomu Jubileju 2000. (1999. – 'Godina Boga Oca') Tebi Bogu Ocu. Građa za pripremanje pastoralnih, katehetskih i molitvenih susreta, Glas Koncila, Zagreb 1999.;

6. preveo: Pismo pape Ivana Pavla II. umjetnicima, Glas Koncila, Zagreb 1999.;

7. preveo (zajedno s Ž. Tanjićem): Ja sam život svijeta, izdala Hrvatska biskupska konferencija (Odbor za Veliki jubilej), Glas Koncila 1999.;

8. preveo i uredio hrvatsko izdanje: Blagoslovljen Bog u vijeke. Slavlja i molitve u Svetoj godini, izdala Hrvatska biskupska konferencija (Odbor za Veliki jubilej), Glas Koncila 1999.;

9. teološki lektoriaro, usporedio s izvornikom i izvršio redakciju teksta: IVAN PAVAO II., Apostolsko pismo "Dies Domini", Kršćanska sadašnjost, Zagreb 1999.;

10. preveo tekstove s francuskoga u: PAPINSKO VIJEĆE ZA PASTORALNU SKRB SELILACA I PUTNIKA, Selilaštvo na pragu trećega tisućljeća, IV. svjetski kongres o pastoralnoj skrbi selilaca i izbjeglica, Kršćanska sadašnjost, Zagreb 1999.;

11. preveo: Ivan Pavao II., Apostolsko pismo "Novo millennio ineunte", Kršćanska sadašnjost, Zagreb 2001.;

12. izvršio redakciju prijevoda i teološku lekturu: KONGREGACIJA ZA NAUK VJERE, Naputak o molitvama kojima se od Boga moli ozdravljenje, Kršćanska sadašnjost, Zagreb 2001.;

13. preveo: Paul M. ZULEHNER - Anna HENNERSPERGER, "Hode i ne more se" (Iz 40,31). Svećenici u današnjoj kulturi. Rezultati studije 'Svećenici 2000.©', Biblioteka Diacovensia (= Studije 2), Teologija u Đakovu, Zagreb/ Đakovo 2001.;

14. preveo (zajedno s Ivanom Nekićem): ANDRÁS MÁTÉ-TÓTH UND PAVEL MIKLUŠČÁK (I OSTALI), Nije kao med i mlijeko. Bog nakon komunizma. Na putu prema pastoralnoj teologiji Istočne (Srednje) Europe, Kršćanska sadašnjost, Zagreb 2001.;

15. preveo: KONGREGACIJA ZA BOGOŠTOVLJE I DISCIPLINU SAKRAMENATA, Direktorij o pučkoj pobožnosti i liturgiji, Kršćanska sadašnjost, Zagreb 2003.;

16. Preveo apostolsku konstituciju: IVAN PAVAO II., Iz srca Crkve (Ex corde Ecclesiae) – naslov izvornika: IOANNES PAULUS PP. II, Constitutio apostolica Ex corde Ecclesiae de universitatibus catholicis, 15 augusti 1990. Kršćanska sadašnjost 2006. Niz: Dokumenti, broj 145. Prevodi s talijanskoga, njemačkoga, engleskoga i francuskoga jezika.

B) PRIREDIO:

1. priredio: 'Duh Sveti - Gospodin i Životvorac'. Građa za pripremanje pastoralnih, katehetskih i molitvenih susreta. Pripremila: Pastoralno-misionarska komisija Velikoga jubileja 2000. godine, Glas Koncila, Zagreb 1998.;

2. priredio: Dođi Duše Sveti! - priručnik za liturgijska slavlja u godini Duha Svetoga, Glas Koncila, Zagreb 1998.;

3. uredio pjesmaricu: M. MARTINJAK, Dječje strune raspjevane vjere. Skladbe za djecu, Hrvatsko društvo crkvenih glazbenika, Zagreb 1998.;

4. pripremio (u suradnji s drugim autorima) materijale za euharistijske kongrese unutar Velikoga jubileja (Korizma 2000.) 6 knjižica, u izdanju "Glasa Koncila";

5. priredio: "Euharistijom služimo čovjeku. Materijali za liturgijska slavlja", Odbor za pripremu euharistijskoga kongresa, Glas Koncila, Zagreb 2000.; priredio: Liturgijski vodič za središnje euharistijsko slavlje Nadbiskupijskoga euharistijskog kongresa u Zagrebu, 1. listopada 2000., "Glas Koncila", Zagreb 2000.;

6. priredio hrvatsko izdanje: "Krist – nada Europe". Materijali za osam euharistijskih slavlja tijekom cijele godine, Srednjoeuropski katolički dan 2003./2004., Zagreb 2003.

Časopisi i listovi u kojima se nalaze članci i radovi:

"Bogoslovska smotra"; "Croatica christiana periodica"; "Sveta Cecilija", "Vjesnik Đakovačke i Srijemske biskupije", "Riječki teološki časopis"; "Diacovensia", „Služba Božja“, "Kateheza", "Marulić", tjednik "Glas Koncila", mjesečnik "Mali Koncil"; mjesečnik "Kana".

Za svećenike

Kontakt

Zagrebačka nadbiskupija
Tiskovni ured

Kaptol 31, 10 000 Zagreb
Tel/ fax: 01/4894 878
tiskovni@zg-nadbiskupija.hr